01 de març, 2007

LA CONSELLERA MAR SERNA HA PLANTEJAT A LA SEVA CONSELLERIA UN PROGRAMA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS . EL PROGRAMA MIRA A LES DONES


S’apropa el 8 de març .


Des del Grup Socialista ens va semblar que l’apropament d’aquesta data requeria fer una reflexió en el si del Parlament i una pregunta a la Consellera MAR SERNA.

Vaig tenir el goig de fer la pregunta jo mateixa

DEIEM :


Aquesta data ha esdevingut un símbol de la lluita pels drets de les dones . Es , també, un bon moment per a mirar enrere i fer balanç de tots el canvis que hi ha hagut en el rol social de la dona. És un moment , de fer anàlisi del present i, de mirar al futur. En el sentit de prendre nous compromisos de treball, i de reforçar els existents , x avançar en la igualtat real .

Però encara hi ha camí a fer. La democràcia va suposar un canvi fonamental per a la igualtat. Aquests canvis han quedat palesats en les lleis i en el reconeixement social , que fem tots i totes , del paper que han de tenir les dones en el nostre país . No obstant , queda encara camí per recórrer .

Si parlem de l’àmbit laboral - recordant que el treball és el que ens fa independents , lliures i autònoms - és cert que hem incorporat el concepte “a igual treball, igual salari” així com també, el qüestionament, en aquest àmbit, de qualsevulga discriminació . No obstant , la situació laboral de les dones és encara lluny de ser satisfactòria.

L’atur femení és molt superior al masculí, tot i que a Catalunya s’ha reduït el diferencial entre la taxa d’atur femenina i masculina.

Elles també s’enfronten amb majors dificultats per a la seva promoció, especialment per accedir a càrrecs de direcció. I elles, continuen cobrant sous inferiors.

Els problemes laborals s’accentuen en els col·lectius que pateixen dificultats especifiques com són el de les dones immigrades i les discapacitades, etc.

La necessitat de polítiques públiques que contribueixin a fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en la societat, en general, i en l’àmbit laboral, en particular, constitueix una obligació que no podem defugir, si tenim en compte els articles 19 i 153 del nostre Estatut d’ Autonomia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi va manifestar la seva satisfacció pel Programa d’Igualtat d’Oportunitats de la Conselleria de Treball que té com a finalitat elaborar i impulsar propostes d’actuació per promoure la igualtat d’oportunitats dels ciutadans i ciutadanes, entre altres, en l’accés al món laboral.


EL GRUP SOCIALISTA LI VA DEMANAR A LA CONSELLERA quines són les propostes d’actuació del seu Departament, per impulsar la igualtat d’accés i promoció de les dones en el món laboral.


La CONSELLERA, MAR SERNA , FEIA UNA PETITA SINTESI DE LES SEVES POLITIQUES PER LA IGUALTAT. ENs deia :

Un eix prioritari de la política del Govern és la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. I així, aquest any, fa dos setmanes el Govern es va adherir , l’Any Europeu d’Igualtat d’Oportunitats.

Per altra banda, també és un eix prioritari del Departament de Treball impulsar aquestes polítiques actives, aquestes accions positives i, per això, en l’estructura del Departament tenim un programa d’igualtat d’oportunitats que va adreçat al 51 per cent de la població que són les dones i, per altra banda, a col·lectius que pateixen discriminació, com són els discapacitats, les persones

Dir-vos que és cert que hem assolit fites importants en taxes d’ocupació de les dones, estem al 62 per cent, però encara hi ha mancances importants, 2,5 punt per sobre de les taxes d’atur i diferències salarials importants.

Per això estem fent i estem posant en marxa accions positives per lluitar contra aquesta discriminació. Primera, accedir les dones a oficis on estan subrepresentades i que, a més a més, es cobra més, com es fa referència a la construcció, en les instal·lacions, en el món del transport. Segon, promoure l’accés de les dones a llocs de responsabilitats dins de les empreses. Demà entregarem els diplomes a les dues primeres promocions de dones que han estat formades en un programa pioner en tot l’Estat, el «Jo, directiva», que és una forma de donar-los eina per accedir a llocs de responsabilitat. Tercer, ens hem avançat a allò que està, preveiem, la Llei d’igualtat que ara, en aquest moment, està en el Senat.

I ens hem avançat donant subvencions, promoure dins de les empreses dues coses: primer, l’elaboració de plans d’igualtat, dins de les empreses; i, segon, la incorporació de agents per la igualtat. En aquest moment, hi ha més de 8.500 persones ocupades en aquestes empreses que poden ser beneficiàries d’aquest programa pioners.

La Llei d’igualtat planteja avançar en la igualtat real sigui un fet, amb tota una sèrie d’accions positives, tant per part de les polítiques públiques, com per part de les empreses.

GRACIES CONSELLERA .

Es nota molt que ho tens incorporat a la pell i al ritme vital i politic de les politques publiques de la Conselleria !!!!.

Molta sort !!!