10 d’octubre, 2006

PER SERVIR EL PAÍS

Aquests darrers dies el Partit dels Socialistes ha aprovat les llistes per a les Eleccions al Parlament de Catalunya i durant el cap de setmana ha debatut i aprovat el programa electoral que presentem els homes i les dones socialistes a les eleccions. Tinc l´honor de formar part de les llistes que els homes i les dones del PSC presentaran per representar la gent que ens faci confiança a les urnes i des d´aquestes ratlles voldria expressar a la ciutadania com els i les socialistes pensem treballar per Catalunya i la seva gent. Volem treballar des d´una manera concreta d´entendre la gestió publica i la política posant-les al servei de la societat per transformar-la i millorar-la. En definitiva, es tracta, d´afermar i estendre els drets bàsics a tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Des de la responsabilitat que se m´ha atorgat voldria contribuir a reforçar la proximitat entre la política i les persones per ajudar a superar un cert divorci que actualment es detecta entre política i ciutadania. La política és una activitat positiva i necessària per la nostra societat, però ha de ser una política al servei dels interessos col·lectius que posi èmfasi a reduir les diferències que avui encara es donen als nostres pobles i ciutats.
Aquesta proximitat que hi ha d´haver entre persones i política té un doble sentit: la relació amb els municipis i la relació dels polítics amb les persones d´un territori. Pel que fa als municipis, cal avançar en la descentralització de serveis i gestió, tenint en compte sempre el criteri de fer-los més propers a les persones, en aquest cas enfortint els ajuntaments. No hi ha dubte que és des d´aquesta administració des d´on es poden abordar amb rigor i garanties les necessitats i demandes que produeix la ciutadania. Provaré de fer més ferma la relació que aquests darrers anys ha mantingut el govern de la Generalitat amb els municipis per ampliar la necessària col·laboració entre ambdues administracions. És en el municipi on hi ha la vida de Catalunya. És aquí on es coneixen els problemes de forma directa i les necessitats socials són més detectables. Malgrat que en algun moment de la història d´aquest país s´han vist els municipis com un element extern i poc amic i s´ha considerat que proximitat vol dir pressió, en la balança Avançar en la línia és treballar a favor de la gent. No tinc cap dubte que José Montilla, el nostre candidat, té molt present aquesta idea de proximitat. Diumenge passat, quan s´adreçava als militants de les agrupacions i federacions de tot el país i ressaltava els 10 compromisos més importants que es desprenen del nostre programa, recordava el tracte que rebíem els ajuntaments en el passat i els feia reconeixement per la seva contribució històrica a fer país.
Pel que fa a la relació dels polítics amb la gent, treballar per la proximitat també és una manera d´entendre la política. Ser pròxim a la gent ha de ser entendre els seus problemes, copsar quins són els seus neguits i intentar trobar-hi solucions. Això mateix ens serveix per a la ciutat i per al territori. Aquesta és la meva idea de com ha de ser un/a diputat/-da. En aquest cas pedagogia i política són inseparables. Buscar en cada moment el mecanisme per apropar-nos a les solucions dels reptes i problemes, comptant amb la gent i fent-la partícep de les decisions que es prenguin. I sobretot treballar en equip. Treballar amb xarxa - fent debat i escoltant - amb tots aquells i aquelles que tenim el mateix objectiu: servir a les persones.
Entenc, doncs, la proximitat com l´energia per treballar per a ciutats i pobles de la comarca, per estar al costat de la gent i dels càrrecs electes municipals. Afrontant els reptes que tenim plantejats com a territori i fent-los arribar als departaments del Govern amb la finalitat última de millorar la vida dels i les que vivim al Garraf.